പൂക്കളും തുമ്പികളും…

onam_new

പൂക്കളും തുമ്പികളും കളിപറയും ആരാമങ്ങൾ
പുണ്യമായ് പിറക്കുന്ന ഗ്രാമമേ ഓണം വന്നു..(പൂക്കളും)
ഓമനകുഞ്ഞേ നിൻ, കുഞ്ഞിളം കൈയിൽ കണ്ടൂ…
ഓണത്തിൻമുത്തച്ഛനെ വരവേൽക്കാൻ തുമ്പപ്പൂക്കൾ…(ഓമനകുഞ്ഞേ)(പൂക്കളും തുമ്പികളും)

പൂങ്കാറ്റുകൊണ്ടുവരും പൂവിളികൾ മുഴങ്ങുന്നു,
പൂമ്പാറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പൂക്കളങ്ങൾ തീർത്തിടൂ..(പൂങ്കാറ്റു)
ഊഞ്ഞാലുവേണ്ടേ, തുമ്പി നിനക്കാടേണ്ടേ,
ഓണത്തിൻ ശോഭയാകെ,
വന്നെത്തീ ഹർഷമായി..(ഓണത്തിൻ) (പൂക്കളും തുമ്പികളും)

                                ***

പണ്ടെന്നോ എഴുതിയ ഒരു ഓണപ്പാട്ട് ! 🙂


ചിത്രം: വീട്ടിലെ പൂക്കളങ്ങളിൽ ചിലത് – 2014


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s