ഓണം വരവായ്… (Onam Day 1)

ജന്മനാട്ടിൽ നിന്നും അകലെയെങ്കിലും,

പതിവുപോലെ പൂക്കളം ഇടാൻ തുടങ്ങി.

മുറ്റത്തെ പൂക്കളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി….

ഓരോ പൂ വയ്കുമ്പോഴും ഓർമ്മകൾ പലതും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു…

ഓർമ്മകൾക്ക് നന്ദി…  പൂക്കൾക്കും!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s