ഓണം വരവായ്… (Onam Day 1)

ജന്മനാട്ടിൽ നിന്നും അകലെയെങ്കിലും,

പതിവുപോലെ പൂക്കളം ഇടാൻ തുടങ്ങി.

മുറ്റത്തെ പൂക്കളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി….

ഓരോ പൂ വയ്കുമ്പോഴും ഓർമ്മകൾ പലതും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു…

ഓർമ്മകൾക്ക് നന്ദി…  പൂക്കൾക്കും!

Advertisements

Published by

skd

https://skdwriting.wordpress.com https://www.instagram.com/skdwriting/ skdwriting@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s