ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കവിത!

പഴയ ഓർമകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തോന്നും….
പലതും കളയാതിരിക്കുക ഒരു രീതിയായിരുന്നു ….പിന്നെ എപ്പോഴോ അത് കൈമോശം വന്നോ? ആവോ?
എന്തായാലും പഴയ എഴുത്തുകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും ഇനിയും പലതും കണ്ടെത്താനുണ്ട്….!!!
ഇപ്പൊ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കവിത, സ്കൂൾ മാഗസിന്റെ പഴയ താളുകളിൽ കണ്ടു…. 🙂

10thstdpoem

38 thoughts on “ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കവിത!”

         1. oh you said ‘heard’. I read as ‘read’ 😉
          I strongly recommend to read Magic with very open mind…it is nice.
          Even without doing all those daily exercises, you can pass through the book once…need to read more than once 😉
          Ennodu samsaarichathu abadhamaayeennu thonnunno 😉

          Like

         2. Author of Magic : Rhonda Byrne
          Author of Conversation with God: Neale Donald Walsch

          Your profile in linked is “Head – Technology Groups” Thiruvananthapuram….right?

          Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s