വിട്ടയയ്ക്കുക!

father-mother-son

ദൂരെയെങ്കിലും, മിന്നി മിന്നി,
വർണമായ് എന്നെ മൂടും!
ഒരുവേള പോലും കാണാതെയെങ്കിലും,
ഇളംകാറ്റായ് എന്നിലൊഴുകും..!

കൂരിരുൾ വഴികളിൽ,
ഇടവേളകൾ വഴിമാറി!
എന്നൊപ്പം മൂകമായ്,
എനിക്കായി നിൻ വിരലുകൾ
തലച്ചോറിലെ നോവുകൾ
തൊടും, തലോടും, പിന്നെ നിശ്വസിക്കും!
ശ്വാസകോശത്തിലെ പുക
ഊതിയകറ്റും, പിന്നെ വിതുമ്പും!
കരളിലെ കടുത്ത പൊങ്ങുകൾ
പതുക്കെ നുള്ളും!
ഹൃത്തിലെ ധമനികളിൽ
ചുംബിക്കും, പിന്നെ ദൂരേക്ക് നോക്കും;
അവിടെ അപ്പോഴും അച്ഛനുണ്ടാവും!

മകനേ, വെളിച്ചമുള്ള വീഥികൾ
ഇനിയും തീരാതെ കിടക്കുന്നു…
പുകയില്ലാ വായുവിൻ ആശ്വാസം
മരിക്കാതെ ഇപ്പോഴു-
മെങ്കിലും, ശ്വാസകോശം പുകയുന്നു!
തെളിഞ്ഞ നീരുറവകൾ
വറ്റാതെയെങ്കിലും, നീ,
ചവർപ്പിന്റെ തേരിലായ്!

മകനേ,ഇപ്പോഴും മൂകമായ്,
വിതുമ്പുവാൻ, നിശ്വസിക്കാൻ,
പിന്നെ ദൂരെ അച്ഛനെ നോക്കുവാൻ,
അമ്മതൻ നൊമ്പരരേണുക്കൾ….!

ഇനിയെങ്കിലും നീ, ഈ
തപ്തജന്മങ്ങളെ വിട്ടയയ്ക്കുക!
ഒരുനാൾ ഞങ്ങൾ നിൻ,
തിരിതെളിയും വെളിച്ചത്തിലലിയട്ടെ;
ദീപ്തമാകട്ടെയീ ആത്മാക്കൾ!


pic: Google Free Licensed.

6 thoughts on “വിട്ടയയ്ക്കുക!”

 1. Hey Sanil,

  I’m K&L, the CEO who runs the Millionaire’s Digest and I recently received your application to join our team. Anyway, this is just a letter to let you know that I have completely looked over it and have accepted you to become a writer for the Millionaire’s Digest, and so I’ve sent you an invitation to your email! Thank you, and have a nice rest of the day!

  Sincerely,
  K&L
  Millionaire’s Digest Author, Publisher & CEO

  Please Note: At 11:59 P.M., this invitation will expire and no longer be valid on the last day of this month.

  Liked by 1 person

 2. Hello again Sanil,

  This is K&L, the Founder & CEO of the Millionaire’s Digest Magazine, and I have accepted your application to become a writer for our Blogging, Entertainment, Entrepreneur, Family & Life, Food & Drink, Photography, Stories, Travel, and Writing Magazine!

  Now what happens next is that there really is nothing that happens next. Another words, there is no invitation that you have to go and check to confirm. This is just a letter as the CEO, to let you know that you have been accepted as a writer for our magazine.

  The only thing that changes now is that at the beginning of every month (usually on the first day), you will want to make sure to check your email as you will receive our magazine invitation which will include the following:
  -Which magazine edition(s) that we are coming out with.
  -Who the magazine(s) are for. (Which magazine writers is it for.)
  -Where to go to submit your articles.
  -How to submit your articles.
  -When the last day is to turn in your articles.
  -How long your articles need to be.
  -And everything else that you will have questions for.

  Other than that, if you have any other questions, you’re always welcome to ask me, and I will help make sure to get them answered for you.

  Have a nice rest of the weekend and thank you!

  Sincerely,
  K&L
  Millionaire’s Digest Magazine Founder & CEO

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s