കറുപ്പും വെളുപ്പും (zeptory)

കറുത്ത ചെക്കനും പെണ്ണും.

ശരിക്കും കറുത്തിട്ടാണ് നിറം!
അവർ സ്നേഹിക്കുന്നവർ.

കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി, അവർ ചിരിച്ചു; വെളുത്ത ചിരി!


zeptory: A new word created for a very very small story, but sows a thought-provoking seed!

Zepto =10−21

There are other zeptories from pebbles here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s