വലിയവരും ചെറിയവരും! (കുഞ്ഞുകഥ)

“എടീ, ഏട്ടന് കൊടുത്തിട്ടു വേണം നീ എടുക്കാൻ!”

അവളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഞാന്‍ ഉണർന്നത്!

അവൾ അവിടെ നിര്‍ത്തിയില്ല!

Read More at : https://www.facebook.com/groups/nallezhuth/permalink/5792747157474390/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s