പഴമയും പുതുമയും പിന്നെ തിരിച്ചറിവും! (വലിയ പേരുള്ള ചെറിയ കവിത!)

നമുക്ക് വേണം പുതുമ;
പഴയതെന്തിന് വീണ്ടും?
കാണാത്തത് കണ്ടാൽ പുതുമ;
കണ്ടതെന്തിന് വീണ്ടും?
പുതുമ കൂടിക്കൂടി, വേണം പഴമ!

ഓർമകളിൽ ഓടണം;
ഒന്ന് നിശ്വസിക്കണം;
“അന്നൊക്കെ”….!
എങ്കിലും, നമുക്ക്
വേണം പുതുമ;
പഴയതെന്തിന് വീണ്ടും?

കാണാത്തത് കണ്ടാൽ പുതുമ;
പഴയത് പുതിയവർ കണ്ടാലും പുതുമ!

പുതിയവർ പഴയ പുതുമ അറിയട്ടെ;
പഴയവർ പുതിയ പുതുമയും;
പഴമയും പുതുമയും
ഉള്ളില്‍ത്തട്ടി, ഏവരും
തിരിച്ചറിയട്ടെ; വേറിട്ടൊരറിവ്!
==ശുഭം==

skdwriting.wordpress.com


4 thoughts on “പഴമയും പുതുമയും പിന്നെ തിരിച്ചറിവും! (വലിയ പേരുള്ള ചെറിയ കവിത!)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s