കറുപ്പും വെളുപ്പും (zeptory)

കറുത്ത ചെക്കനും പെണ്ണും. ശരിക്കും കറുത്തിട്ടാണ് നിറം!അവർ സ്നേഹിക്കുന്നവർ. കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി, അവർ ചിരിച്ചു; വെളുത്ത ചിരി! zeptory: A new word created for a very very small story, but sows a thought-provoking seed! Zepto =10−21 There are other zeptories from pebbles here