Category Archives: Social Support

Social Support Opportunities

ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാതെ പോകരുത്!!!

മമ്മൂട്ടിയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്റ്റാഫ് നെഴ്സായ ഷീന മാഡവുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം!
തീർച്ചയായും കേൾക്കണം. ഒരു 25 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിന് ചിലവഴിക്കുക. നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ചില അവസ്ഥകൾ അറിയും. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും ഹൃദയവും നിറയും. ശരിക്കും നമുക്ക് ശക്തി തരും…ഉറപ്പ്!!
ഷീന മാം, ഒരു പ്രതിനിധി മാത്രം, ആ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശരിക്കുള്ള അവസ്ഥയുടെ ചെറിയ ഒരംശം മാത്രം….!! ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ കോൾ, നന്ദി മമ്മൂക്ക!!
എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും നമ്മുടെ സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും ബഹുമാനവും അർഹിക്കുന്നു. അതിൽ ഉപരി, അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും, വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയുക. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ, അറിയുമ്പോൾ, നമ്മളും ചേരുന്നു അവരോടൊപ്പം ഈ യുദ്ധത്തിൽ…!!

മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞപോലെ ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ദുഃഖാവസ്ഥ തരണം ചെയ്യണം….ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുക!! അത് ഉണ്ടാവട്ടെ!

Please stay home stay safe!! We will WIN!!

🙏🙏🙏😇😇😇
Note: ഇത് മുഴുവൻ കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് തയ്യാറാക്കിയത്!!ഇത് കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ share ചെയ്യരുത്!!!

Keep Smiling

Be positive!

Please support Kerala!

Dear Friends,

As you may know, Kerala (a state in south India),   is badly affected by heavy rain and flood. There are already 8 out of 14 districts are on RED alert. Many of the dams are opened due to the rising water levels. This also worsened the situations of its nearby areas. A huge number of people are affected and struggling to survive. They need our support to face & cross this testing phase.

Various organizations, govt institutions, NGOs and volunteers are tirelessly working to support the people affected. If you know any of these, you can provide your support through them. Kerala CM’s distress relief fund is another genuine and faster way to support for this cause. Adding the details of the account below. [Verified from CMO twitter handle, national news dailies, news channels and also personally done my contribution to the below account.]

CMDRF Account Details:

Chief Minister’s Distress Relief Fund, A/C No : 67319948232, Bank: State Bank of India, Branch: City Branch, Thiruvananthapuram, IFS Code : SBIN0070028

photogrid_15339791052803055599223750194243.jpg

Note: You may please do a google search on “Kerala Flood” to get all the current details & the level of impact in the region.  Adding a twitter link which gives a glimpse here

Thank you for understanding and supporting people in Kerala when it is really needed!


 

A Day at Sneha Care Home, Bangalore

We just returned after a week-long vacation in Ooty (will add a travelogue soon!:). It was a refreshing break for all of us.  However, the drive back was a bit tiring. Reached late evening. Soon we all realized – the next day the lil one is becoming 6 years. Within another 2 days, the elder will turn 13yrs…Birthday days ahead! 😉

Quickly we decided to have time with some of our friends in Sneha Care Home. Father Jaison was more than happy to welcome us! We reached there by lunchtime; even if the boys were really tired, they could make it happen! 😉

Though the number of kids was less due to vacation, they arranged a lovely surprise for both the boys!  A cake and lovely flowers! The group birthday wish was icing on the cake. I noticed a shining light on birthday boys’ face when they heard the group song for them!  🙂

At times, very small things can make a very big impact in your life!

BirthdayCake_SnehaCare

Thanks to Father Jaison for making it really heartful birthday for our boys…We felt blessed.

BirthdayCelebration

We had lunch with them and later went to see their candle making unit. They were busy in the process of completing 1000 numbers of special gift candles for a marriage. Father Biju showed us the process of candle making. They are trying to market it better so as to support inhabitants with an earning from their skills and work.

CandleUnit_SnehaCare  Candles_SnehaCare

There was another cool surprise for the boys waiting! Father Biju and Father Jaison quickly arranged very nice birthday gifts for the boys….beautiful fragrant candles!!

BirthdayGift

Later we spent some time in the garden and the boys enjoyed plucking mangoes! The birthday became very special this time, a blessed one! 🙂

Rather than saying bye, we said see you again…..!

Keep Smiling, Keep Shining!


Photos: Self, mobile(Honor 8 Pro)

About Sneha Care: Link: http://www.snehacarehome.org/Home.aspx

SnehaCareHome-School

It is a residential programme for children living with HIV, within the age group of 5 to 13 who have lost their parents or parent and their normal growth and development seem to be difficult in their home or community. They also take care of old people who do not have any other support for medicine and care. Both together, Sneha care home provides care and shelter for around 140 people.

We have been associating with Sneha Care for 2+yrs…

Please read the website for more information. Also if you want to support or know more, please contact Father Jaison-+917259605008 or Father Biju-+918050785674 (esp for the requirements for fancy fragrant candles for any occasion.)


 

 

A Day at Home of Hope…

Some of our friends, this time decided to spend a day with people who are underprivileged (economically and hence socially!). So we decided to visit Home of Hope in Bangalore. 

Before we talk about the day, let me introduce Hope Of Hope. 

In the midst of a lot of privileges (economically and hence socially), most of us are busy chasing things we really don’t need in life; some of us start thinking about the reality of life but don’t know what to do; a few of us support financially for social causes without bothering about the end result; a very few of us find dedicated time in a consistent manner and respond to social needs for our fellow human…and very rarely one emerges to dedicate life to them – Auto Raja is one such soul! On a contrary, he was not enjoying all the so-called privileges of an urban life, (maybe) hence, he responded to the needy on the streets. He started accommodating such people suffering from unbelievable anguish, in his own small house, way back in 1997 under the name ‘New Ark Mission India (NAMI)’. He wanted to provide them, at least the basic needs – food, shelter, clothes and medicine; on top of all – some dignity in life…at least a respectful death!! Hence Home of Hope!

Today, it has 3 different wings – for men, for ladies and for kids – and almost 750 inhabitants!!! They all enjoy a better life at Home of Hope, with new little hopes in life!

We reached there in the morning and visited the ladies wing first.

We spend time talking to some of them. Many of them are physically and mentally ill and were thrown to the hard test in the streets….different stories of family and social brutality they faced before reaching Home of Hope.

We next visited kids wing. Kids were playing as it is a no school day! Some kids were disabled and need help to even move around. Many of them came to us and they wanted us to talk, carry them and play with them….Yeah, they don’t get that on an everyday basis! We distributed some snacks for them and spent some time with them.

We had arranged special lunch for all the friends in Hope of Hope. Along with Home of Hope team, we distributed lunch. We started lunch distribution at Men’s wing. Some students from a nearby college also joined us. There were more than 300 men of different ages at Men’s wing. Same story as Ladies wing – physically and mentally changed, some of them even can’t respond or eat food by themselves.

We joined in serving food for Ladies and kids later.

We ensured to reserve some snacks for their evening tea.

 

Smiling faces….it left some nice feeling in all of us when we returned. Hats off to Auto Raja and Team Home of Hope! Thanks to my friends and my lil boys who joined and spent the whole day together with them!

A day with some differences….and also a thought – we must do better in a consistent way!


If you want to know more about Home of Hope:  www.newarkmission.org ; raja@newarkmission.org ; +9180-28445509; +9180-65997274


 

Helping makes you happier?

helphappiness

My answer is Yes! When you help a needy person, your heart gets activated with positive energy. I believe, when you do something good for others, you feel good and become happier, esp when it gives smiles to others!

Happened to see a research report from Oxford University on this topic “Effect performing acts of kindness  on the well being of the actor” (Detailed report here). In the conclusion, they mention as

Helping others makes you happy, but the effect is relatively modest.”

The report derives(from available data) that, though it makes you happy, the effect is not very high or significant! Also they just left saying, more research based on the type of help could give more accurate results. They used some specific set of other studies and data for their analysis.

However, from personal experiences and what I hear from others, the moments where you become a reason (whatever small) for some other to smile, your heart becomes compassionate and feels so happy. Also it refreshes your brain. Overall it makes you bright! So I believe, helping or doing something good (based on the result), makes you happier and the impact is not just moderate, rather, it is significant on your heart and brain. It adds a lot of harmony to you your life!

One point is important, you need to be aware what you are doing. Example, if you simple arrange a fixed money every month to some social support activities, OR, you give some financial support without knowing the cause or the details of the purpose, you may not feel much. Because, you ‘just give’ money and not really aware how it helps someone. (or don’t care?!). However, being aware on the support that you give, to whom and how it helps, is entirely a different situation. This awareness (is not really to make you proud), makes you more effective in doing better such actions, also, it makes you happier.

The help does not need to be only financial! The help does not need to be big! The help need not be only to outsiders (to your family)! Just think, how to make others smile, when they are unable to!

So, IMO, making others smile gives you more smiles; smiles from top! It has the power to perfume the whole world! 🙂

Wanna try? Why don’t you try today/tonight? 🙂

Spread Smiles, Keep Smiling, Keep Shining!


pic: google free-licensed.

 

Paalam KalyanaSundaram – A man took unusual road to happiness!

Dear Friends,

Some of you may be knowing Sri. Paalam Kalyana Sundaram. If you do not know, here we go!

Let’s start with a crisp and short video. It is a must watch and takes just 3 min 9 seconds.

He started sharing most of his earnings for children and needy in the society. He imbibed this and internalized from a very early stage of his life. Later, he started spending all his earnings to the noble cause of supporting the needy in the society.

He believes, when we live for others, that is when we get the ultimate happiness in life. Also he says, compassion/love is the key to do it. 

There are many organizations acknowledged his work , including….

“Outstanding People of 20th Century” – by UNO

Rajinikanth adopted him as his father!

“Top 10 Librarians in the world”

“Man of the Millennium” – By an US organization (INR 30Crores that he got from this award is fully given for charity)

“Life time Service” Award – Rotary Club

“Best Librarian of India” – Govt of India

“One of the noblest of the world” – International Biographical Centre, Cambridge…

…many more!

All those accolades do not influence his strong desire to support the world, even at the age of 76…., all that just motivations for many others in this world to know about his noble work and be part of it!

For  me, you can see a real human with humanity and love in him!

Have a nice day!


Want to know/join his initiatives:

Keep Smiling and Keep Shining….


Āsvās: A place they see God everyday!

asvas_01

We decided to spend a Saturday noon in Āsvās, a place where they serve food for hungry. When we reached, the lunch was in progress. All of a sudden both of our boys became silent and were surprised to see things around. The sight was so touching! So many people in queue, some are already having their meal sitting on the floor or benches or some place where they can sit! More people are coming in….!

Food is God for them…and they see God everyday at this place!!! I mean it! All 365 days, Āsvās serves lunch for 400+ people! The organization believes that there cannot be holiday for hunger! God bless them to sustain their 8 years long noble work forever…

Most of the people are either patients, beggars or left alone by their “near&dear”… We met kids (some just a few months of age)  infected with cancer or such critical diseases. Later we came to know that, most of the destitute who come for food are from a cancer hospital nearby. (Kidwai Memorial Institute of Oncology). These patients are from various parts of India. Because, Kidwai has discounted treatment, accommodation and of course, Āsvās nearby!

Āsvās also supports them for their medicine, dress materials and more.

We saw young volunteers (some of them are like us working in IT industry in Bangalore) helping in cooking, serving and cleaning. It is their regular weekend activity! Awesome! God Bless them!

We also had lunch there; a tasty, divine lunch!

When you are hungry, whether you are rich or poor, food is the only God you see and pray for!! 

Tailpiece: Younger one (4yrs) asked in between: “Papa, see that baby’s one eye is like a ball, why?” He was pointing to a small boy who has cancerous growth on one of his eyes! I told him in a low voice “He is not well, we should pray for him”!


Thanks to Thomas, our friend for letting us know about Āsvās…


To support them, you can contact Āsvās directly. Also you can share this post in your circles!


Ketty(life of a Deaf Girl) –  Reblogged

Ketty (Life of Deaf girl) – http://wp.me/p7ikXk-ph

It’s story of a deaf girl and efforts to support her mother’s dream.”I want to give good education for my child”!!!

Reblogged from Shoaib Rasheed: https://muraadnama.wordpress.com

Please read the original site setup for Ketty here for complete story: https://ulingana.wordpress.com/ketty/

 Type of Support & How: please check donation page foe Ketty. ( above.)  Or Help to Share(Zero Cost)

Source: Shoaib Rasheed ‘s blog http://wp.me/p7ikXk-ph

Reliability Check: Trust on a fellow blogger and a friend.

About Social Support Category:
 I have a category - "Social Support" where I will post social support opportunities-financially or otherwise. This can be from anywhere in the world,  irrespective of country,  color or caste!  Most of the cases I try to ensure the reliability of the source.  In case,  you have any concerns on the news,  please let me know, i will edit or remove. 

If you have any such reliable info,  please share with me,  can post here.  You can always help to share these posts through your channels.  Kindly check the dates and info before you share,  let's not flood social media with outdated news or info. 

Kindly be open and please do *NOT* take this as an obligation.  

Let's Live; Let Live! It is in giving that you receive!

Keep Smiling! Keep Shining!

Support for Shafnaz, Kerala, India[7-Oct-2016]

Info brief:

Both Kidneys are failed for Shafnaz (~16yrs). Kidney transplantation is financially beyond the scope of his family. Details above.

Type of Support & How: Financial,  Details above. Or Help to Share(Zero Cost)

Source: Mathrubhumi News Daily, Bangalore Edition,  7th Oct 2016,  page 8.

Reliability Check: Trust on the News Daily,  as it is one of the leading News Dailies in India

About Social Support Category:
 I have a category - "Social Support" where I will post social support opportunities-financially or otherwise. This can be from anywhere in the world,  irrespective of country,  color or caste!  Most of the cases I try to ensure the reliability of the source.  In case,  you have any concerns on the news,  please let me know, i will edit or remove. 

If you have any such reliable info,  please share with me,  can post here.  You can always help to share these posts through your channels.  Kindly check the dates and info before you share,  let's not flood social media with outdated news or info. 

Kindly be open and please do *NOT* take this as an obligation.  

Let's Live; Let Live! It is in giving that you receive!

Keep Smiling! Keep Shining!