നനവ്

tears

അവന്റെകണ്ണുകളിൽ അവൾക്കു കാണാമായിരുന്നു…അവളെ തന്നെ!

അവൻ എഴുതി തുടങ്ങി.
എത്രയോ പ്രണയ കഥകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഒടുവിൽ ഒക്കെ പഴഞ്ചൻ എന്ന് കൂട്ടുകാർ പറയും മുമ്പേ ഒക്കെ കീറി കളഞ്ഞു.
ഇന്ന് അവളും പറഞ്ഞു നീ ഒരു പഴഞ്ചനാണെന്നു!
ശരിക്കും പഴഞ്ചനാല്ലാത്ത ഒരു കഥയാണ് മുന്നിലുള്ളത്.

അവൻ എഴുതി തുടങ്ങി.

അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ അവൻ നോക്കി. സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തിളക്കം…പിന്നെ ഏതോ കോണിൽ നിസ്സഹായതയുടെ…?
അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കാതെ അവൾ പറഞ്ഞു “നീ ഒരു പഴഞ്ചനാണ്. നമുക്ക് ഇനി….”
ബാക്കി ഒന്നും കേൾക്കാതെ അവൻ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒന്ന് കൂടി നോക്കി…
അവിടെ ഒരു നനവ് മാത്രം!

ആ പഴഞ്ചൻ കഥയും അവൻ കീറി ചവറ്റുകൂട്ടയിലേക്ക് ഇട്ടു. ആരും ഒരു പഴഞ്ചൻ കഥയുടെ പരാതി പറയാതിരിക്കട്ടെ!


pic : google freelicensed.

Advertisements

Understanding. (micro read)

He went out in sleeveless and shorts. “Surprising! Why are you in two sweaters, one jacket and a shawl…. We are not in Antarctica!!” he shouted and laughed!
She too shouted “Me too surprised. It’s freezing cold here! You are like a hippo!”, and laughed!

They evoked a similar instance last weekend!

Pic: Google free licenced

wow! another new year day..!

NewYearDay

He was out for the usual morning walk.

He was enjoying the walk, morning and the ‘beginning’!
The usual walking path was unusually amazing today.
He saw new trees, it’s flowers and tender leaves;
He saw new birds, it’s vivid colours and smooth feathers;
He listened to new songs in the air;
He enjoyed the miraculous  fragrance of the earth…;
He got new energy from the soothing rays of the sun!
Wow, it’s a new year day!
Wow, a refreshing start!

Within moments, he went far from the starting point with a list of new year resolutions!
The day, trees, birds, air, earth and sun just continued, didn’t know about the new year!

He remembered his friend’s words: ‘Heaven starts within; Everyday, every moment!’

“Wow! Nice tea!” He smiled at his wife. She joined.
He saw a scintillating happiness in her eyes!

 


pic: New year morning shot! 

The Butterfly cannot die!

ButterflyWing

Jerry: “Papa, where is that wing?”
Papa: “Which wing? What for?”

Jerry: “That butterfly wing, which we got near our sunflower plant..”
Papa: “It would have been swept away!”
Jerry: “What? I kept it near the sofa. I want it!!”
He ran out and started searching…Papa joined, though he did not know what’s happening!

Jerry: “Hey Papa, got it, got it!!”
He was in ecstasy!

Papa: “Oh, you want it for artwork in school…”
Jerry: “No! I want the other parts of this butterfly also. It will work, It will work!!”
He was so confident. He was observing that butterfly wing eagerly.

Papa: ” What will work?”
Jerry: “Come on Papa! You don’t know? We need to get other parts and join. It will fly again!”
Papa was at sea!

Papa: “Jerry, the butterfly is dead. Even if you join the parts, a dead butterfly cannot fly!”
Jerry: “Yes, if you simply join the parts, it will not work! But, if you get the correct parts, and fit it correctly, it will fly!”
Papa: “…actually it was dead…..” (He could not complete!)

Jerry: “…..that butterfly cannot die! I will get the remaining parts and join them. I will show you how it can fly again….!”
Papa failed to convince him. His conviction was so strong!

There was a cocoon beginning to show below the sunflower leaf!

Yes, the butterfly cannot die!


pic: Shot@home, the same Jerry’s butterfly wing! 😉

 

New, Medium, Old! (A Tom&Jerry Story Again…)

old_vehicle

boysA Tom&Jerry Story! (Tom: A 12yr boy; Jerry: A 5yr boy)

Luckily the car is in workshop!
So…a cool evening, a nice walk with papa and mama; Tom and Jerry were enjoying the walk in the green and the bright red sun above!

Tom was walking with Mama, Jerry and Papa were running ahead and playing!

But, at times, technology is a nuisance – papa got a call – his friend!

As usual, papa walked the talk!
Finally….

Jerry: “….papa….enough..” (He pinched Papa!)
Papa stared at Jerry!
Jerry felt sad, so as papa! Papa decided to wind up.

Papa:”…ok Joy…will meet you tommorrow…ok, good night!”
Papa usually uses good night at the end with close friends just for fun.
But, ‘good night’ during the evening is not fun for Jerry….

Jerry (with all his English knowledge and looking at papa very seriously!): “…papa…what makes you to say ‘good night’, when it is ‘good morning’?….”
Papa looked at Jerry, Jerry continued his serious look. He was waiting for papa’s answer!

Papa: “…what? good morning…? let me check with mama and Tom…”
Papa ran towards mama and tom. Jerry followed.

Papa: “…someone is thinking evening is morning!…”
Jerry: “…someone is thinking now with all the light is good night!!..”

Tom started with science and facts….Mama sensed a long class on earth, sun and solar system!!! Mama quickly intervened…;)

Mama: “….both are right!!!”
“…What????” Papa, Tom and Jerry shouted together! 😉
Mama will have some magic like this always!!

Mama continued…
“…For my jerry, when the light is there it is morning…so its ok and correct. For Papa, he says it for fun!…”

Tom could not tolerate the wrong postulates against scientific facts!

Tom:”…..mamaaaaa……”

Papa:”…hey Tom, now you join me for a short run…let Jerry be with Mama…”
Papa came up with that offer at the right time….! Science class postponed! 😉

Tom joined Papa; Jerry with Mama continued the walk!

Papa saw one very old condemned van on the roadside.
Papa became spiritual (all of sudden!) 😉

Papa: “Tom, do you know what is life?”
Tom got shocked! What happened to Papa!
Tom: “…Papa, are you ok…you want water….?”
Papa:”….hey Tom….!”
Tom:”…ok…ok….tell me what is life?”
Papa:”Life is like this van! Once it was new, people drove it carefully with a lot of love…Later it carried many people, so many places and made people happy. Later, it started losing breath to carry people ….and slowly, it became old and useless! Finally….none wants to take care and dumped here. Now it’s engine is lost, no tyres, all the wiring is stolen, no seats, and only the rusted shell remains!

We are also like that…when we came, we showered happiness around. People cared us with a lot of love and affection. Later we grow and take responsibilities to care others and also enjoy happiness from newcomers. We make things for others, in that run…we forget the reality of old age! Finally, we also become a burden for others….then….then…”

Papa did not want to push that much….He simply stopped and asked Tom…
Papa:”…ok….by the way…did you understand anything…?”
Tom:”…m…somewhat..!!”
Papa:”Then tell me….what is life?…”
Papa became a teacher! 😉

Tom gave a very calm look to Papa and said…

Tom: “…New, Medium, Old!”
Papa cannot get anything more enlightening! He smiled, Tom also smiled!

Yards behind…Mama and Jerry were still playing, laughing and enjoying the red sun!


pic: shot on mobile

Find more Tom&Jerry stories:

“You started de-evolving..”“…a bulb flying on its own!”if moon does not go at all…?Mama, you eat everything! Tom punched Jerry’s StomachMoon moves with me only…Papa, It’s dark outside! , Why are we eating GOD?!Eureka! What a find! , പത്തനംതിട്ടയിൽ പത്തു …


 

 

Rain and Earth…

wp-image-298017481

(Before the rain) Earth: “You touch me; the lava in me cools; a breeze caress my soul! Hey rain, your fingers are magically divine! I am thirsty and my cracked lips are longing for your droplets! Effuse your mystical power, infuse in me!”

Melted Rain’s heart: “How fast, How strong I can…Earth should not cry anymore!”

Heavy downpour…deluge!

(During the flood) Earth: “You ripped through….my lips are torn apart, strong chest shattered, breath stifled….
I can’t, I can’t anymore…
Please go back! Please go back to your senses and reality!!
Because….you don’t understand YOU…, and me!”

Rain: “Yes…., Let me go back….I am going back…! But I realize the truth – I cannot avoid a comeback! DO YOU?”


English version of മഴയും മണ്ണും… based on the request from nathaswami

 

 

മഴയും മണ്ണും…

മഴ വരും മുമ്പ്, മണ്ണ്: അഗ്നിപുകയുന്ന ഉള്ളിൽ കുളിരാണ് നീ! ഇൗ വിണ്ടുകീറിയ ചുണ്ടുകളിൽ ഒരിറ്റു നനവിനായി…..

മഴയുടെ മനസ്സലിഞ്ഞു. എത്രയും വേഗം, എത്രയും കൂടുതൽ…ഇനി മണ്ണ് കരയാൻ പാടില്ല!

മഴ ആർത്തു പെയ്തു…

പേമാരിയിൽ മണ്ണ്: ഒടുവിൽ എന്റെ വിണ്ടുകീറിയ ചുണ്ടുകൾ അടർന്നകന്നിരിക്കുന്നൂ. എന്റെ ഉറച്ച ശരീരം പാളികളായി ഇളകിയോടുന്നു…ഇനി വയ്യ! നീ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുക!

നീ നിന്നെ അറിയുന്നില്ല, എന്നെയും!

മഴ: ഞാൻ മടങ്ങുന്നു. ഇനിയും എനിക്ക്‌ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന സത്യം ഞാൻ അറിയുന്നു…നീയോ?!


Pic: shot at Home Kerala

Click for English version “Rain and Earth..” here