Category Archives: Stories/Kadhakal

കടലാസുകോണുകൾ!

wp-1480168603404.png

ചിത്രങ്ങളും വിചിത്രങ്ങളും ഉള്ള പത്രത്താളുകൾ ! കരവിരുതോടുകൂടി അയാൾ കോണുകൾ ഉണ്ടാക്കി അടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒന്നിനുള്ളിൽ ഒന്നായി മേലെ മേലെ…
കപ്പലണ്ടിപ്പാത്രത്തിന്റെ ചുറ്റും ആ കോണുകൾ കാണാൻ ചന്തമുള്ള വിധത്തിൽ കുത്തിനിർത്തി.

ഒരു ഭാവഭേദവും കൂടാതെ, ആ ചന്തം നോക്കാതെ, അയാൾ അടുത്ത കപ്പ് കപ്പലണ്ടി വറുക്കാനിട്ടു !

ഇടക്കിടക്ക് അയാൾ പോലും അറിയാതെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ചട്ടുകം തട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ കപ്പലണ്ടി കിട്ടും എന്ന് അത് പറയുന്നപോലെ !

സന്ധ്യയുടെ തണുപ്പിൽ ചൂടുകപ്പലണ്ടിക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കടലാസുകോണുകളുടെ ഉയരം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു; കപ്പലണ്ടിപാത്രത്തിന്റെ ചന്തവും!

ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചന്തം കുറയുന്നതും നല്ലത് !

നല്ല ചൂടുള്ള കപ്പലണ്ടി !


Original Pic: Thanks to my friend Aruna

Child is the father of man(&woman)! :)

appu_tutu_1478360018052
The little one was shouting to play pokemon cards. . . .
Now Newton’s third law first! 😃
“Every action, there is equal and opposite reaction. . . !”
The elder was so adamant and said : “I don’t want to play pokemon cards”
Now, Newton’s first law comes into play!
“…an object either remains at rest or continues to move at a constant velocity, unless acted upon by  a netforce! “ 😃
“I want to play pokemon cards”
“I don’t want to play pokemon cards”
“I want”
“I don’t want”
Getting repeated the sequence!
Now some netforce is to be applied to break the state!!!
Netforce was applied by Mama on the elder first….!
“Santhanu….just leave it, even if you don’t want to play!….please keep quiet for a moment”
Little one: “I want”
Elder: Silence with helpless look at mom (like “why command to me only!!!”)
Now the state is changed!
Papa came with some peace mission!!
He said to the little one with lot of ‘love’! : “oh my geo boy….you are so lovely like your elder brother! Your elder brother always plays with you and helps you….and you like him the most…right?”
(Papa calls the little one ‘geo boy’ when the love increases too much 😉 )

Before papa completes his mesmerizing and compassionate words…..the little one continued with the same amplitude!  😉 

“I like pokemon the most, not etta” (“etta” means elder brother) 

Elder one felt so sad.
First netforce by Mama, now shock-force by his little brother!!
He walked to his room and embraced his ‘ben10‘ pillow! 😃
Now the little one became helpless…the target person is missing…!
Papa continued his words of truth about love and brother-hood!
“Geo boy…..see, can pokemon take you to the park? can it play with you cricket? can it help you taking bath? can it tell stories for you…..but your lovely bro does all these for you right? I know you love your brother the most….Only because you just want to play pokemon, you said, you love it the most…..But your brother felt so sad….”
Little one became really sad….and started weeping and said….” Papa, I told simply only…..”
Papa: “I know! Just go to your brother and say ‘I love you the most etta…..pokemon is a toy only. I love you the most!’
(Papa is too much and trying so hard to create a drama! 😉  )
Little one gave a serious look to papa. Papa did not know what is going to happen next….
Little one: “What should say….you said…repeat!”
Oops…Papa got a great relief!
Papa:” I love you so much etta…pokemon is a toy only. I love you the most”
Little one:”m….” (not so ready to act like the ‘director’!!)
He went to elder brother.
Now it is elder’s turn! 😃
Elder:”You don’t talk to me! You said, you like pokemon more than me!”
OMG….drama is in anticlimax!!!
The little one broke! Cried loudly with lot of emotions and came back running……
“Papa….Papa……etta did not……not…let me….” (he could not complete!)
Mama could not control……”Santhanooooooooooo……”
Papa intervened again with peace flag and truths of love!!! 😉
“Geo boy….your brother felt so sad when you said you like pokemon the best…hence he reacted like that….i will tell you a trick….”
Papa started showing by acting to Geo boy!
“…see…you just go near him….say 3 feet near…” (showed the little one how to measure 3 feet showing 3 tiles on the floor)
He continued….
“and tell him i love you and then give a kiss on your brother’s hand….that’s all…everything will be alright…”
[This papa will make a scene!!! 😉 ]
By the time…the elder became a little cool…..he slowly was coming out of his room……
The little one:” Papa….you say….you say!!!”
Now papa is in trouble…..He started getting ready to act the scene…..
Papa started his acting…”Etta….I love….” (He turned to the boys telling this emotionally….). But he did not need to complete the scene….!
He saw the elder is holding the little one and the little one was giving kisses to his etta…..
Scene Cut! Smiles unlimited!
Sincere Love…Learn from them!
Child is the father of man (and woman!)

Tailpiece:
Do you know what is pokemon? It is Pocket Monster –> PokeMon!
Courtesy: Pokemon Fans Association ;))

Photo of pokemon: Google Labelled for reuse with modification.

Photo of boys: Taken with mobile phone (HTC G728) and processed using Photogrid.


Working from home. . .!

Family is back from a vacation. Still in the holiday hang-over. . .

“There are too many small small things to handle at office. If I go to office may not be able to  focus on the urgent report for tomorrow.  Let me work from home today” He thought.

He told wife: “Today, i am working from home. So no need to get my lunch. . . ”

Wife cannot relax anyways.. Busy Busy!  Elder one promptly got ready and went to school.  Thank God.

Now the little boy(studying in LKG)  has to get ready. . . He is still playing around. . .

She called him with lot of love:)

” Tutoooo. . . . come,  let’s get ready. . . . ”

He ran to bed and said. . . ” I am going to sleep. . . . ”

Papa: ” Sleeping. . ? School is there my boy. . . Brother has already left. . . Come. . . Let’s get ready. . . ”

Little Boy: ” Papa,  today I am working from home “

He was closing his eyes and laughing . . .

Papa and Mama joined!

******

Keep Smiling,  Have a great day!

18 Years old story!  “ശരിതെറ്റുകൾ”

Lucky to get it from one of  the old stacks of books and papers. . . 


Memory Line: The small park in front of Trivandrum Central Railway station and KSRTC Bus Stand was in my mind… The clock (Naazhikamani) mentioned is the one at the entrance of the railway station….Went back for a moment..:)  


See the UNseen!

natural-light-2-1311745

Another cool morning…

My son and me are up for the walk…

I told him “it’s very cold…let’s jog”

He: “Not cold… bit hot I think….”

What?!

I looked at him. He was laughing…

He was in a jacket and track pants.

Poor me on a shorts and a thin T-shirt…

He looked at me… and continued to giggle…and ran!

I caught him! 🙂

We continued to enjoy the warm morning 😉

After a while,  he called me from behind. “Papa, come,  watch the sky…”

Me: “Wow…the moon looks amazing”

He:” you saw that star? ”

He pointed to a star… I saw a bright star..

He:”If that star is this bright even in this far and this light conditions, it must be really bright and powerful…”

Like every child, his enthusiasm and exploration started…!

I was about to continue walking. He called again!

He:”Papa, just two minutes wait and look at the sky…. ,more and more stars will appear.. like a magic”

I did! It did appear! Saw a wonder in two minutes at the sky… started filling with bright stars… started seeing the stars which were not there at all! 

It’s magical when you are ready to wait and see!  You see the unseen!

True on earth as well! 

******

oh forgot the ending note! 😉

….a cool breeze passed us with a smile, and it cares our faces and made us smile!

Keep Smiling!


Photo Courtesy: http://www.freeimages.com/photo/natural-light-2-1311745


I want to become good!

sunrise_goodness

They are very close friends, so open to each other.

He: “I am not spending enough time with my kids and family. Going behind so many things and think that it is needed to take care of my family!”

She:“You are a good father and a husband. You take care of them right?”

He:“But…..”

She:“But , what!”

He: “I want to become good!” (He felt so subdued!)

She thought for a while…She smiled!

She said: “You, for that matter everyone is good and has Godness within. Being there as good, every moment is what makes the difference, of course challenging”

She could see a little glow on his face.

He: “Godness or Goodness?”

She:”Both are same!”

Sun looks so calm and charming!

He&She: “Oh, time to go home. They will be waiting!”

Both birds fled to their nests…carrying food for their family in their bills

…and carrying Godness in their hearts!


Tree&Kite…(Part2)

It was a dream which i penned in Tree&Kite part 1(click here to read)… Their today’s view made me write about them again….
I realized their love was so ardent and they are inseparable!

Tree: “Why you want to fly…. the sun is so hot.  I can give you shade….”

Kite: “I am meant for it!”

Tree: “Who told?”

Kite: “……..who told……?….oh my god….I don’t know…may be the kid who made me?”

Tree:“Yeah! They say all kites are for flying high!”

Kite: “…So can you let me go?”

Tree:”Don’t you like to stay in my shade….?”

Kite:”…but..they told…i am meant for…!”

Tree:”..ok hold me tight! Till you really want to go, unconditionally, be with me. Not for you, but for me! It gives me color!”

Kite looked at Tree’s Eyes. It was reflecting the Kite….and filled! Kite could not speak anything…

Tree:”Do you think I am selfish and stopping you from realizing your real goal in life?”

Kite:”…goal in life?..”

Tree: “The real meaning of your life…!”

Kite:”I can see me in your eyes!”

Kite held the Tree tight…

Wind tore Kite’s beauty; but it could not separate them!

treenkite-2

**************

I realize, looking at this picture repeatedly…somethings in life are unexplained;You just live it! 

**************

Tree and Kite… 

Are they happy to meet?
Are they happy to embrace?

Kite told: “I give you more color”

Tree told:” I let you hold me tight”

Kid thought: “How could I lose it”

Father consoled: “We will make another one”

Tree & Kite are happy.

Kid & Father are happy.

******

Seeing the Kite on the Tree, I told my son “See,  the tree is colorful”

He agreed, then told “… But,  It would have made skye more colorful….. ”

******

Tree let Kite fly.

Sky is so colorful!

Tree told: “I let you fly high”

Kite told: “I let you get your own beauty”

Tree &  Kite are happy!

Papa and Kid were busy making another colorful Kite.

*****

My son and me back from the morning walk.If you are interested in part 2 of the story of the same Tree&Kite, please read here! 

You killed a spider!

Wow! So cool and breezy! Another wonderful morning…
Appu was so happy today! He is completing 10th day of morning walk with his uncle. He felt so proud! A sweet revenge to Uncle’s sarcastic comments on his ‘will power’!

“Uncle, today we complete 10th day…right..” mellow voice from Appu!

“Oh yeah! You did it!” Uncle smiled.

“Btb, Appu, I owe you a pair of nice running shoes!”

Appu could not believe! “Wow, thank you so much!” Continue reading You killed a spider!

Insult, Punishment and a Smile!

orange-smile-1172129

Something happened to Vikas! Mom could easily get her son’s mood as soon as he entered the home.

Vikas did not talk for a while.

Then he started: “Mama, I cannot bear this any more! It has become too bad, including physical!”

Mama was at sea!

He continued: “….he started using nasty words and also beating me without any reason! He insulted me mama…”

Mama asked: “Who is he!”

Continue reading Insult, Punishment and a Smile!

തിരിച്ചറിവുകൾ

shadow-1-1446712-640x480

“കാത്തുനില്പ് തുടങ്ങിയിട്ടെത്ര നേരമായി, ഈ വിനുവിന്റെ കാര്യം. ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും… ” അയാൾക്ക്‌ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നി. പിന്നെ അത് വേണ്ടാന്നും തോന്നി.

വഴിവക്കിൽ ഗേറ്റിൽ ചാരി അയാൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
“രവീ വാടാ അകത്തിരിക്കാം. ഇത്തിരി വൈകും” വിനു അവനെ വിളിച്ചു.
രവി കൂട്ടാക്കാതെ പറഞ്ഞു, “ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം “
സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അരികിലെ തെരുവ് വിളക്ക് തെളിയുവാൻ തുടരെത്തുടരെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. തിരക്കില്ലാത്ത ഇടവഴിയായത് കൊള്ളാം. നഷ്ടമാകാത്ത സ്വകാര്യതക്ക്‌ അയാൾ നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് അടുത്ത വീടുകളിലെ പ്രകാശധൂളികൾ! അയാൾ ഒരാലോചനക്ക് കോപ്പുകൂട്ടി!  അന്ധകാരവും ഏകാന്തതയും ചിന്തയുടെ വേലിയേറ്റവുമായി കടന്നുകയറുകയായി…
മനസ്സിന്റെ മേട്ടിലേക്ക് ഒരു തെന്നൽ കുളിരുമായി ആഗാതമാവുകയായി! നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കമില്ലാത്ത രാവിന്റെ ആദ്യയാമങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ വരാവുന്ന ഒരു മഴയായിരുന്നു രവിയുടെ മനസ്സിൽ!

തെരുവിന്റെ തിരക്ക് ക്ഷമയില്ലാതെ വർദ്ധിച്ച ഈ കാലത്ത് ചപ്പുചവറുകൾ കൂനയാക്കാൻ ഈ മെലിഞ്ഞ വഴി ബദ്ധപ്പെടുന്നതിൽ എന്തത്ഭുതം? ശ്വാനന്റെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വിശപ്പിന്റെ മരുന്നുമായി ഏതോ ഗന്ധം അരിച്ചിറങ്ങവേ, അവൻ മൂക്ക് ആ കൂനയിലേക്ക് കുത്തിത്തിരുകുകയായിരുന്നു. ഒടുവിലെന്തോ കടിച്ചുവലിച്ച് ഭ്രാന്തമായി ചിണുങ്ങുന്നു.

അഴുക്കുചാലിന്റെ അരികിലെന്തോ കാത്തുകൊണ്ട് പൂച്ചക്കുട്ടിയിരിക്കുന്നു. നായയുടെ ഊഴം കഴിയുന്നതും കാത്ത്, അവൻ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേറെയായത് അവന്റെ അസ്വസ്ഥത വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. വൃണങ്ങളും നക്കിത്തുടച്ച് ഊഴവും കാത്തിരിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടി!  Continue reading തിരിച്ചറിവുകൾ

Ootta Aayithaa Sir?

jester-1418276-639x424
Oh, it’s 1′ o clock! Lunch?
Friends all left after their futile wait for him.
They know his 5 minutes is just over 20 minutes, or more sometimes!
He wanted to ask them not to wait for him everyday! However, it never happend!
By the time he joins them, they would have finished their lunch. Still, everyday they come, wait for him. They all like his lunch talks. He picks interesting topics and describes it like stories.
He talks about latest technologies in air-crafts, automotives, mobile, software and most interesting is on daily life…like why you feel nausea in the car for a long drive, what you should do and science behind it…..
Recently, friends started giving him topics to prepare! 🙂
Today, are they waiting?

Continue reading Ootta Aayithaa Sir?

Fishing..; More!

Generations2
I went for fishing for the first time! Just wanted to learn to throw the net and ensure, I can go and come back safe from the sea!
(I just want to go in the sea and come back; Thank you God for a safe trip!)
I went for fishing for the second time! Just wanted to catch few fishes and come back safe!
(I just want to catch few fishes, at least my wife and kids will be delighted! Thank you God for a safe trip; Thank you for those few fishes!)
I went for fishing for third time! Want to catch more fishes and come back..!
(Want to give fishes to my relatives & friends and surprise! Thank God!)

Continue reading Fishing..; More!

If we were not there…!

Both boys were searching for talc for carom board.
Mama and papa were in chat at the dining. They were discussing about life!
However, Mama, suddenly provided guidance for boys:
“Go to your room, open the cupboard…middle row, above the drawer.”
Big boy could not find anything there “No Mama, nothing here other than some clothes”
Younger was just looking at the same place with more hopes!
(He saw Mama keeping it some where there grabbing it from him, when he was pouring the talc all over the bed in the morning 😉

Continue reading If we were not there…!

What did he say?

Mama and Papa were very busy in talking. Serious topics about life!
Little boys were busy playing at the living room. They scattered only few toys around to make it difficult to walk!
Though mama was busy talking to papa, she was worried about the hard job of cleaning the living room. (It has become multiple times a day!)
She kept telling(or shouting!) “Boys, don’t make the place messy. Please keep the toys back after playing…..sklajsdladlhdfssklhfa”
Silence from boys.

Continue reading What did he say?

ഏകാന്തത

അയാൾ അല്പനേരം കൂടി ആ പൂവിൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു…
*                   *                      *                         *

“പപ്പാ, പപ്പാ ദേണ്ടേ…..” രഘു ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു. മകന്‍! പട്ടിക്കുഞ്ഞിനൊപ്പം ഓടിക്കളിക്കുന്ന തന്റെ മകൻ! തലോടലിലെ വാല്‍സല്യം ശരിക്കറിഞ്ഞു വളരുന്ന കുട്ടി!
മീര ചായയുമായി വന്നു; ചൂടുള്ള നല്ല ചായ. ഒക്കത്തിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തി അവൾ പുല്‍ത്തകിടിയില്‍ ഇരുന്നു.
ഇന്നലത്തെ പിണക്കം , അതിപ്പോഴും..അയാൾ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്നു നോക്കി; അവളും അയാളെത്തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ കണ്ണുകള്‍ എന്തെല്ലാമോ പറഞ്ഞ്, മെല്ലെ നനയാന്‍ തുടങ്ങുബ്ബോഴേക്കും മോൻ ഓടി തളര്‍ന്ന് വന്നടുത്തു വീണു.

“പപ്പാ, ഈ കൈശറു പങ്കര കടിയനാ…നമച്ചിവനെ കെറ്റിയിടാമേ…”
നിർത്തുകളില്ലാതെ അവൻ പലതും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. രഘു അവനെ തന്നോടടുപ്പിച്ചു.

“മീരേ, നമ്മളെന്തിനാ പിണങ്ങിയത്?”
“എന്താ രഘുവേട്ടാ നമ്മള്‍ പിണങ്ങിയോ, എപ്പൊ?”
അവരുടെ സ്നേഹം പുഞ്ചിരിയായി…

*                   *                      *                         *

കാറിന്റെ ഹോൺ ശബ്ദം കേട്ട് രഘു തിരിഞ്ഞു നോക്കി, പാർക്കിന്റെ അങ്ങേത്തലക്കല്‍ അതാ പ്രകാശ്. രഘു മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.
“ഏകാന്തപഥികൻ കാറിലേക്ക് കയറിയാട്ടെ…” ഡോർ തുറന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
കാർ ആ പാർക്ക് വിട്ടകലുബ്ബോഴും ആ പൂവ് ഏകാന്തതയില്‍ തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

[Feb, 1995]

മൂത്തമ്മ

ചന്ദനത്തിരിയുടെ രൂക്ഷഗന്ധം…  ചുറ്റുമുള്ള നിഴലുകൾ നിശ്ചലമാണ്…  വെളുപ്പ്‌ നിറത്തിന് ഇത്രയും ഭീകരത ഇന്നാദ്യം! ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും മൂത്തമ്മ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നു! ഇനി, ICU വിൽ തുടരണോ, വാർഡിലേക്ക് മാറ്റണോ, അതോ അന്ത്യദിനങ്ങൾ വീട്ടിലെ ശാന്തതയിൽ പോരേ… അങ്ങനെ ആരെയും അവർ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കില്ല!

“നന്നായി” പലരുടെയും ചുണ്ടുകളിൽ പടർന്ന വിചാരം ഒന്നുതന്നെ.
“നന്നായോ?”…  മനസ്സിലൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യം! നല്ലതും ചീത്തയുമൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യാർത്‌ഥം നമുക്ക് വഴങ്ങിത്തന്നേ പറ്റൂ… !

അവരെന്തിനാ മരിച്ചത്? അവർക്കെന്തിനാ മരുന്നില്ലാത്ത ആ അസുഖം വന്നത്? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ച അവർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? ഇല്ല, തെറ്റുകാർ മരിക്കുന്നവരല്ല!! അടുക്കളയിലെ പുകയിലും പറമ്പിലെ പൊടിയിലും ചിരിയും സ്വാദും മാത്രം പകർന്ന സ്നേഹം, അതായിരുന്നു അവർ! ഇല്ല, തെറ്റുകാർ മരിക്കുന്നവരല്ല!!

Continue reading മൂത്തമ്മ

ഉറുമ്പിന്റെ വീട്‌

ഇന്നും അവൻ നേരത്തെ എണീറ്റു. ഇനി രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതുവരെ തിരക്കോട്‌ തിരക്ക്! കളർ ചെയ്യണം, ടി വി കാണണം, പാർക്കിൽ പോണം, ഏട്ടയോട് കളിക്കണം, കിക്കേറ്റ് കളിക്കണം… അങ്ങനെ തിരക്കോട്‌ തിരക്ക് തന്നെ. ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക്, എത്ര പെട്ടെന്നാ!

ഇന്നെന്തോ കാലത്ത് തന്നെ വരാന്തയിലാണ് കളി! പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വേണ്ട കളിക്കാൻ! ആ നാലുവയസ്സിലേക്ക് പോകാൻ വെറുതേ… ! ഇപ്പോൾ അതൊരു ശീലമാണ്… ഒറ്റക്ക് സംസാരിച്ചും പാടിയും അവനേതോ ലോകത്ത്, ചുറ്റും കുറേ കൂട്ടുകാരുമായി…. അതൊരു ഭാവനയിൽ കൂട്ടിയിടാൻ കഴിയില്ല! ഒരു തരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ലോകം!

ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പുകളോടാണ് വർത്തമാനം; അവരിൽ ഒരാളെപ്പോലെ; ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പപ്പയായും മമ്മയായും ഏട്ടയായും! ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി; അവനറിയാതെ…

കയിച്ചോ, കയിച്ചോ… അവൻ ഉറുമ്പുകൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിടുന്നു! He is a big boy! തന്നേക്കാൾ വലിയ ബിസ്ക്കറ്റ് കഷണവും തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരുറുമ്പിനെ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു… പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു – “റ്റുറ്റൂനെ പോലെ!, റ്റുറ്റൂം big boy ആണ് ” Continue reading ഉറുമ്പിന്റെ വീട്‌