വൈഭവം! 

നിലാവിനെ സ്തുതിച്ചു നാം,

ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവർ

പഴമൊഴികളെ വാഴ്ത്തി ,

പുതുമൊഴികൾ തേടുവോർ

അർത്ഥവ്യാപ്തി പുകഴ്ത്തി ,

അർത്ഥസങ്കോചമിഷ്ടപ്പെടുന്നവർ

വൈഭവമിങ്ങനെയേറുമീ,

മനുഷ്യനോ വിചിത്രം !

************************

Originally written in 1995 Feb 18. Slightly modified now!  

***********************

Advertisements

18 Years old story!  “ശരിതെറ്റുകൾ”

Lucky to get it from one of  the old stacks of books and papers. . . 


Memory Line: The small park in front of Trivandrum Central Railway station and KSRTC Bus Stand was in my mind… The clock (Naazhikamani) mentioned is the one at the entrance of the railway station….Went back for a moment..:)  


Alok Sir, how could you do this? I touch your feet!

Do you know Dr. Alok Sagar?

Qualificiation (according to common norms of our society):

  • Engineering Degree from IIT Delhi
  • Master and PhD from Rice University Houston, TX, USA in 1977
  • His ex-students include previous Indian RBI Governor  Raghuram Rajan

Qualificiation which he likes and live with:

  • More than 25 years living and working with tribal people in Betul and Hoshangabad districts of Madhyapradesh as one of them!alok-sagar_from_yourstory

He did not, and did not want to reveal his ‘qualified’ identity. He thought, that is insignificant for his current life. So, more than 25 years, people did not know about ‘him’.He worked with Shramik Adivasi Sangathan to uplift people in those remote villages where no proper roads, no electricity or no facility for education. He lived with tribal people there, planted more than 50,000 trees, started educating kids and became one among them. 

Recently, the district administration had doubts on him and said to him to leave the village due to security reasons. Hence, Alok Sagar was forced to reveal his past. It was shocking and unbelievable for them and whole world.

One way, that helped all of us to know that there are still such noble souls around to make this world more beautiful place to live; esp when we see more of artificial beauty these days!

He was not just another social activist or volunteer who sacrificed his life. He just showed us, how one should value and evaluate his/her life independently. One of the videos, the reporter asks multiple times about his past career, how was his IIT, PhD etc…He just told, it is not relevant now, so cannot tell about it. It shows his sharp view on his life and its purpose!

“In India, people are facing so many problems, 
but people are busy proving their intelligence 
by showing their degrees rather than 
serving people,” Alok told the Hindustan Times.

This person can definitely spark the sleeping goodness in each of us, each of those millions around us…! Keep getting inspired,  does not matter how much! After all, without little fingers, the hand is incomplete!!

Thank you ! 


Source: Multiple news papers, media channels and video references. Links given below

References and Links worth checking to know about this amazing person:

Video Features About Dr. Alok Sagar:

His PhD Thesis Paper: I found by searching at Rice University site. Based on the year and name, I believe, this paper is his PhD Thesis.(If any update, please let me know) : https://scholarship.rice.edu/handle/1911/15405?show=full

Change.org petition from an activist(Anurag Modi) to support Alok Sagar and his work:

https://www.change.org/p/chief-election-commissioner-of-india-ph-d-scholar-and-ex-iit-professor-turned-activist-community-threatened-by-police

News about Prof Alok Sagar: (Search “IIT professor Alok Sagar”, you can find many. I just give here a few)

Yourstory.com: https://yourstory.com/2016/09/alok-sagar/  [Above picture is taken from this link as well]

India Today: http://indiatoday.intoday.in/education/story/meet-raghuram-rajans-teacher-alok-sagar-who-now-works-for-tribal-people/1/763944.html

Speaking Tree: http://www.speakingtree.in/blog/this-iit-professor-who-once-taught-raghuram-rajan-is-now-working-for-the-downtrodden


 

See the UNseen!

natural-light-2-1311745

Another cool morning…

My son and me are up for the walk…

I told him “it’s very cold…let’s jog”

He: “Not cold… bit hot I think….”

What?!

I looked at him. He was laughing…

He was in a jacket and track pants.

Poor me on a shorts and a thin T-shirt…

He looked at me… and continued to giggle…and ran!

I caught him! 🙂

We continued to enjoy the warm morning 😉

After a while,  he called me from behind. “Papa, come,  watch the sky…”

Me: “Wow…the moon looks amazing”

He:” you saw that star? ”

He pointed to a star… I saw a bright star..

He:”If that star is this bright even in this far and this light conditions, it must be really bright and powerful…”

Like every child, his enthusiasm and exploration started…!

I was about to continue walking. He called again!

He:”Papa, just two minutes wait and look at the sky…. ,more and more stars will appear.. like a magic”

I did! It did appear! Saw a wonder in two minutes at the sky… started filling with bright stars… started seeing the stars which were not there at all! 

It’s magical when you are ready to wait and see!  You see the unseen!

True on earth as well! 

******

oh forgot the ending note! 😉

….a cool breeze passed us with a smile, and it cares our faces and made us smile!

Keep Smiling!


Photo Courtesy: http://www.freeimages.com/photo/natural-light-2-1311745


മഞ്ഞുപോലെ… ! (Album:Violet, Music: Mithun, Singer: Sujatha, Lyrics:skd)

Written this song , almost 9 years back for My friend’s Album ‘Violet’. The song was sung by Sujatha Chechi (wiki link: Sujatha Mohan).

Reblogging in the memory of my friend Mithun RaaJ! (എത്ര ക്ഷണികമാണ് ഈ ജീവിതം… മിട്ടൂ, നീ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം…)

The full song available in multiple upload links in youtube. Click here for one of such links. to listen to the complete song.

മഞ്ഞുപെയ്യുമീ മൂകസന്ധ്യയിൽ
മാഞ്ഞുപോകയോ കനവുകൾ…
എന്റെ തംബുരുവിൽ നിറയും നീർകണം
സ്നേഹരാഗമായ് ദേവനേ…
കണ്ടുഞാൻ നിൻമനം,
അറിയുന്നു ഞാനാ നൊമ്പരം,
നിൻ നിനവുമാത്രമെൻ സാന്ത്വനം…  (മഞ്ഞുപെയ്യുമീ)

പണ്ടുനമ്മളാ കുഞ്ഞുതോണിയിൽ
കൂടൊരുക്കിയൊരു നാളിൽ… (2)
അറിയാതെ… എൻമനസ്സിൽ
കുളിരായി… നിൻമിഴികൾ… (2)
ആ സ്നേഹതീരം അകലുന്നുവോ-
ഞാൻ, നീറുന്നൊരനുരാഗമായ്… (മഞ്ഞുപെയ്യുമീ)

നീ കുറിച്ചൊരാ ഹൃദയരാഗമെൻ
മോഹരാഗമായ് മാറി… (2)
ഉണരുമ്പോൾ പോയ് മറയും
കനവല്ലോ എൻ മോഹം…(2)
ഈ വഴിത്താരയിൽ മഴമുകിൽ തേടും
വേഴാമ്പലാണിന്നു ഞാൻ… (2) (മഞ്ഞുപെയ്യുമീ)


  1. Old Post Here
  2. Complete Album Information Video Snapshot here