വിട്ടയയ്ക്കുക!

father-mother-son

ദൂരെയെങ്കിലും, മിന്നി മിന്നി,
വർണമായ് എന്നെ മൂടും!
ഒരുവേള പോലും കാണാതെയെങ്കിലും,
ഇളംകാറ്റായ് എന്നിലൊഴുകും..!

കൂരിരുൾ വഴികളിൽ,
ഇടവേളകൾ വഴിമാറി!
എന്നൊപ്പം മൂകമായ്,
എനിക്കായി നിൻ വിരലുകൾ
തലച്ചോറിലെ നോവുകൾ
തൊടും, തലോടും, പിന്നെ നിശ്വസിക്കും!
ശ്വാസകോശത്തിലെ പുക
ഊതിയകറ്റും, പിന്നെ വിതുമ്പും!
കരളിലെ കടുത്ത പൊങ്ങുകൾ
പതുക്കെ നുള്ളും!
ഹൃത്തിലെ ധമനികളിൽ
ചുംബിക്കും, പിന്നെ ദൂരേക്ക് നോക്കും;
അവിടെ അപ്പോഴും അച്ഛനുണ്ടാവും!

മകനേ, വെളിച്ചമുള്ള വീഥികൾ
ഇനിയും തീരാതെ കിടക്കുന്നു…
പുകയില്ലാ വായുവിൻ ആശ്വാസം
മരിക്കാതെ ഇപ്പോഴു-
മെങ്കിലും, ശ്വാസകോശം പുകയുന്നു!
തെളിഞ്ഞ നീരുറവകൾ
വറ്റാതെയെങ്കിലും, നീ,
ചവർപ്പിന്റെ തേരിലായ്!

മകനേ,ഇപ്പോഴും മൂകമായ്,
വിതുമ്പുവാൻ, നിശ്വസിക്കാൻ,
പിന്നെ ദൂരെ അച്ഛനെ നോക്കുവാൻ,
അമ്മതൻ നൊമ്പരരേണുക്കൾ….!

ഇനിയെങ്കിലും നീ, ഈ
തപ്തജന്മങ്ങളെ വിട്ടയയ്ക്കുക!
ഒരുനാൾ ഞങ്ങൾ നിൻ,
തിരിതെളിയും വെളിച്ചത്തിലലിയട്ടെ;
ദീപ്തമാകട്ടെയീ ആത്മാക്കൾ!


pic: Google Free Licensed.

Next Station!

destination

The train is full! As usual!
The passengers are still trying to squeeze in; to move to their next stations!

“Oh, we are lucky! We got seats!”  Sam told Meera.
They were very happy, though they did not finalise their next station. They could leave something dearer behind to proceed; something that gave happiness all the while?!

Still, they were very happy;  yet to finalise their next station!

The train has started from that station to its next!


pic : Google Free Licensed

Eid Mubarak!

eid2017

Shawwal Hilal appeared!

Divine Ramadan month commemorated the first revelation, through a month long divine fasting and ‘giving’ (zakat). It is completed.

[First revelation of Quran to Prophet Muhammad by archangel Gabriel in 610AD at Hira Cave near Makkah.]. 

Now it is the time for celebration!

Let us celebrate Eid al-Fitr (“feast of breaking of the fast”)…

Eid Mubarak, dear friends!

Get-together, Sharing and Happiness around.

Let it spread across the world, beyond the borders of religion, color and places!

Do you know? The first day of Shawwal (or day of Eid al-fitr), is the only day in Shawwal, Muslims are *not* allowed to fast!  

So, no human should go hungry without food today! Let us do our bit for it as a positive gesture along with wishing and celebrating Eid al-fitr!

Keep Smiling, Keep Shining and Stay Blessed! 🙂 


Notes: | Shawwal : tenth month of the lunar Islamic calendar | Hilal : Indicates the crescent moon, which signifies the start of a Lunar Month | Eid al-Fitr: celebrated at the beginning of Shawwal month, and completion of the divine month of Ramadan | Eid Mubarak : Wishing a Blessed Celebration (Eid=Celebration, Mubarak=Blessed) | Zakat : Charity, sharing to poor/needy. | Five Pillars of Islam: Shahada-Faith, Salat-Prayer, Zakat-Charity, Sawn-Fasting, Hajj-Pilgrimage to Mecca (some changes between Sunni Islam and Shia Islam) |

Thanks to friends and google for this information. If you find any mistakes in the information, please let me know or add in comments!


 

Committed!

two_birds

They are committed to each,
Felt inseparable!
A thunder storm, she got scared;
Wanted to go back home;
She wanted to apologize, yet…,
He has already left!
They were committed!

Two other birds locked wings together;
Thunder stuck their souls;
They are not committed, yet…
They are inseparable!

No ways are wrong, yet..
Take you to different places!

She reached home, him as well;
They live in past;
A past they want in future, yet…
Without a thunder storm!

Illusion at times feel real;
Not the other-way round!

No ways are wrong, yet..
Take you to different places!


Pic: Google Free licensed.