മനുഷ്യന്‍!

Image Courtesy : Photo by Robert Ruggiero on Unsplash

പട്ടിയെന്നറിയാത്ത പട്ടി;

പൂച്ചെയെന്നറിയാത്ത പൂച്ച;

എല്ലാമറിയുന്ന ഞാന്‍!

എന്നിട്ടും ഞാന്‍,

ഞാനല്ലാതെ തുടരുമ്പോള്‍;

പട്ടിയും പൂച്ചയും, ഒക്കെയും,

അവരായി തന്നെ തുടരുന്നു.

അര്‍ത്ഥമോശം വന്നോരു

വര്‍ഗനാമവും പേറി

അറിവാദ്രിമേലെ പിന്നേയും

വിഹരിക്കുമീ ഞാന്‍-മനുഷ്യന്‍!

ഒന്നും അറിയാത്ത

ഞാന്‍ ഞാനായി ജീവിക്കും –

കഥയൊടുങ്ങുമുമ്പൊരിക്കലെങ്കില്ലും!

—ശുഭം—

2 thoughts on “മനുഷ്യന്‍!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s